๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔


วันปิยมหาราช


น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ข้าพระพุทธเจ้า

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


เข้าสู่เว็บไซต์