E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 6

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 40 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝาเพดานอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
จ้างทำโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง อาคารฌาปนสถาน ชนิดเตาเดี่ยว บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก 6 ก.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางนานายเกตุแก้ว - ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 3 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนานายสมบัติ-นานายบุญศรี หมู่ที่ 3 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายทางนานายประพันธ์ - สะพานเหล็กข้ามห้วยบังอี่ หมู่ที่ 3 บ้านผาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 64
ซื้อน้ำดื่มไว้บริการประชาชนและใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลภูวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 64
จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (ศพด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 64
จ้างโครงการวางท่อระบายนำ้พีวีซีสายบ้านนางรจนา หมู่ที่ 4 บ้านบุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 64
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพีวีซีสายบ้านนางรจนา หมู่ที่ 4 บ้านบุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างโครงการวางท่อระบายนำ้พีวีซีสายบ้านนางรจนา หมู่ที่ 4 บ้านบุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 64
จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (งานสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 64
เช่าสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 64
จ้างเหมาคนงานทั่วไป (รับผิดชอบประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวังไฮ หมู่ที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (เจลล้างมือแอลกอฮอล์ชนิดไม่ต้องล้างน้ำ,หน้ากากอนามัยชนิดยางยืด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ชนิดไม่ต้องล้างน้ำ,หน้ากากอนามัยชนิดยางยืด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ชนิดไม่ต้องล้างน้ำ,หน้ากากอนามัยชนิดยางยืด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 64
ซื้อโต๊ะอาหารสำหรับเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 3 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ค. 64
ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 หลัง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ค. 64
จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 64
ซื้อวัสดุการศึกษา 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 64
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายสมลอ-นานายอดิศักดิ์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายสมลอ-นานายอภิศักดิ์ หมู่ที่ 1 บ้านวังไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 64
จ้างโครงการลงดินลูกรังสายทางนานายกันยา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงดินลูกรังสายทางสวนยางนายจรูญ-นานางสาวทิพย์สุดา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายสมลอ-นานายอดิศักดิ์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายวัตถุ-นานายวิเศษณ์หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายนัสนันท์ - นานายปิยะ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กสายทางข้างวัดภูวงธรรมาวาส - สะพานเหล็กข้ามห้วยบังอี่ หมู่ที่ 3 บ้านผาขาม ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานางสุรินทร์-นานายนงคราญ หมู่ที่ 1 บ้านวังไฮ ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานางสิมลา - วัดดอนปู่ตา หมู่ที่ 1 บ้านวังไฮ ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายไพประนอม - บ้านนางบุญธง หมู่ที่ 1 บ้านวังไฮ ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เม.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายพันมหา - นานายวิฑูรย์ หมู่ที่ 7 บ้านนาตะแบง ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เม.ย. 64
จ้างเหมาบริการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานรับ-ส่งหนังสือราชการกับส่วนราชการอื่นๆ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 64
จ้างเหมาบริการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล(เมษายน-กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 64
ซื้อวัสุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 64
จ้างทำป้ายประจำหน่วยเลือกตั้ง ป้ายประกาศผลคะแนน ป้ายรณรงค์เลือกตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 64